Mori Mai Amchi Mai | Konkani Mother Mary Hymn http://blog.konkanitube.in/www.konkanitube.in/wp-content/uploads/2017/01/mai-mogachi-vol.14-300×140.jpg

Mori Mai Amchi Mai, Mori Mai Amka Zai konkani hymn sung by: Anil & Chorus. Lyrics & Tunes: Rev. Fr. Jerry Sequeira from the album: Mai Mogachi (Mother of Love). Produced by: Mission Media (Konkani Devotional Song)

Singer: Anil & Chorus.

Lyrics & Tunes: Rev. Fr. Jerry Sequeira.

Album: Mai Mogachi (Mother of Love)

By: Mission Media

Mori Amchi Mai:

“ಎಲಿಜಾಬೆತಿನ್ ಮರಿಯೆಚೊ ನಮಾನ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ತಿಚೇ ಕುಶಿ೦ತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್‍ಲಿ; ಆನಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: ‘ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ ಭಿತರ್ ತು೦ ಸದೆ೦ಚ್ ಆನಿ ಸದೆ೦ವ್ ತುಜೇ ಕುಶಿಚೆ೦ ಫಳ್.” – ಲೂಕ್. 1:41-42

Mai Mogachi Vol.14- Konkani hymn - Fr jerry sequeiraMai Mogachi Vol.14- Konkani hymn - Fr jerry sequeiraMai Mogachi Vol.14- Konkani hymn - Fr jerry sequeira
Mai Mogachi Vol.14- Konkani hymn – Fr jerry sequeira

“Blessed among all women”. Yes! Mother Mary is blessed among all women. She is full of grace, because she was pure, holy and immaculate. Accept her as your mother and you will experience her love.

“My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely, from now on all generations will call me blessed.” – Luke. 1:46-48

Lyrics: Mori Mai Amchi Mai

Mori mai Amchi mai
Mori mai Amka zai
Jezun tumka amchi keli
Mogan tane amka dili

Khursa moli amka tuve sweekar keley
Puta songi amka tuve jivith diley (2)
Jezu bori nithin solonk soth shikoiley
Sorginche raaz zodunk amka favo keley (2)

Mori mai Amchi mai
Mori mai Amka zai
Jezun tumka amchi keli
Mogan tane amka dili

Horyek ghodi amche songhi tu asaai
Dithay amka horyek ghorzanth tuji sasay (2)
Mogan tuja amka sorvank, Tu sambhalthay
Konthi dhukanth, Kosta nostanth amka rakthay (2)

Mori mai Amchi mai
Mori mai Amka zai
Jezun tumka, amchi keli
Mogan tane, amka dili

Dovor tu amka maye, Tuja gopanth
Soloy tu amka sorvank, Tuja Moganth (2)
Bhurgyank amka sodans ghe, Tuja vengenth
Jiyevnk amka favo kor, Sorgi razanth (2)

Mori mai Amchi mai
Mori mai Amka zai
Jezun tumka, amchi keli
Mogan tane, amka dili.

About Album: Mai Mogachi (Mother of Love)

Anything can be bought in this world except Mother. God has given his mother as our mother. In Mother Mary, we find the true love of a mother. This is expressed in ten songs.

ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತರೀ ಆಮಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅವಯ್ಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾನ್ ತಾಚಾ ಅವಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಮ್ಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮರಿ ಮಾ೦ಯ್. ತಿಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಧಾ ಕ೦ತಾರಾನಿ೦ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.


Hymns in this album:

1. Mai Mogachi
2. Striyam Bhitor
3. Moriye Krista Maye
4. Mhozo Jiv
5. Moriye Songim
6. Mhoje Thaim Zaum
7. Noman Moriye
8. Nitoll Tum
9. Moriye Maye
10.Mori Mai Amchi Mai

(Visited 207 times, 53 visits today)

http://blog.konkanitube.in/mori-mai-amchi-mai-konkani-mother-mary-hymn/

Advertisements